Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

Change language:

Logo BPNG Jaslo

Górnictwo naftowe i gazownictwo


Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. swoje know-how opiera na wieloletnim doświadczeniu projektowym w zagospodarowywaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz przesyle i dystrybucji gazu ziemnego. Połączenie doświadczenia i wielobranżowej wiedzy technicznej umożliwia nam realizację nawet najbardziej złożonych projektów dla górnictwa naftowego i gazownictwa. Niezależnie od wielkości inwestycji czy stopnia jej złożoności, każdego klienta traktujemy indywidualnie, opracowując rozwiązania projektowe w oparciu o wnikliwą analizę potrzeb. Stosujemy nowoczesne narzędzia projektowe oraz kompleksowe systemy zarządzania, dążąc do maksymalnego wykorzystania posiadanych zasobów wiedzy. Jesteśmy świadomi, że dobrze przygotowana dokumentacja projektowa jest podstawą skutecznej realizacji inwestycji, dlatego w naszych rozwiązaniach kładziemy nacisk na wysoką jakość, niezawodność oraz efektywność świadczonych usług jak również optymalizację kosztów realizowanych inwestycji. Wykonujemy kompleksową dokumentację projektową dla obiektów takich jak:

●   strefy przyodwiertowe ropy naftowej i gazu ziemnego

●   ropociągi i gazociągi kopalniane

●   kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego

●   magazyny gazu

●   tłocznie gazu

●   stacje pomiarowe, regulacyjne i redukcyjno-pomiarowe gazu

●   węzły rozdzielczo-pomiarowe gazu

●   gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia

●   gazociągi i sieci dystrybucyjne średniego i niskiego ciśnienia

●   instalacje ochrony katodowej

 

 

Dla górnictwa naftowego i gazownictwa oferujemy kompleksowe usługi projektowe obejmujące wszystkie etapy realizacji inwestycji:

●   Koncepcje Programowo – Przestrzenne

●   Programy Funkcjonalno – Użytkowe 

●   Studia Wykonalności i analizy przedprojektowe

●   Projekty Technologiczne i Bazowe

●   Inwentaryzacje przyrodnicze

●   Ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska

●   Raporty i analizy oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji 

     środowiskowej

●   Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji w procesie inwestycyjnym

●   Operaty wodno-prawne, zanieczyszczeń powietrza, emisji hałasu i inne

●   Projekty Budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

●   Projekty Wykonawcze w zakresie wszystkich branż

●   Dokumentacje Techniczne dla dopuszczeń UDT, TDT i Jednostek Notyfikowanych

●   Opracowania specjalistyczne i ekspertyzy inżynierskie

●   Obliczenia wytrzymałościowe i analizy ryzyka procesowego

●   Pomiary i opracowania geodezyjne

●   Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienia kosztów

●   Materiały przetargowe do kompletacji urządzeń i aparatów

●   Bezpośrednią kompletację oraz dostawę urządzeń i aparatów

●   Doradztwo techniczne

●   Nadzory autorskie i inwestorskie

●   Dokumentacje powykonawcze

●   Pełnienie obowiązków inżyniera projektu w trakcie realizacji inwestycji

●   Uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń związanych z eksploatacją obiektów