Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

Change language:

Logo BPNG Jaslo

Energetyka

 

Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. świadczy usługi projektowe i inżynieryjne w zakresie szeroko pojętej energetyki. Wszelkie prace wykonujemy zgodnie z prawem budowlanym, obowiązującymi normami, standardami i wytycznymi klienta. Nasi pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, a ich doświadczenie gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Wykonujemy kompleksową dokumentację projektową dla takich obiektów sektora energetycznego jak:

●   kotłownie wodne nisko-, średnio- i wysokotemperaturowe, przemysłowe oraz komunalne,

     opalane gazem (także biogazem), paliwem stałym lub olejem opałowym

●   kotłownie przemysłowe parowe, opalane gazem, paliwem stałym lub olejem opałowym

●   kotłownie przemysłowe wysokotemperaturowe na olejowy nośnik ciepła, opalane gazem lub olejem

     opałowym

●   kotłownie gazowe, olejowe i węglowe

●   węzły cieplne, wymiennikownie

●   sieci ciepłownicze

●   sieci telekomunikacyjne

●   zespoły kogeneracyjne, opalane gazem (biogazem)

●   instalacje ciepłownicze, wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE)

●   instalacje podawania i spalania biomasy

●   instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

●   instalacje wentylacji mechanicznej

●   instalacje wody lodowej i klimatyzacji

●   węzły cieplne

●   instalacje technologiczne, w tym również pracujące w strefach zagrożonych wybuchem

●   stacje elektroenergetyczne SN

●   kablowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne nN i SN

●   instalacje uziemienia i ochrony odgromowej,

●   układy sterowania, sygnalizacji, pomiarów oraz elektroenergetycznej automatyki

     zabezpieczeniowej wraz z doborem nastaw

●   układy wyprowadzeń mocy małych i średnich generatorów

●   układy rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej odbiorców

●   instalacje fotowoltaiczne

●   instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych

 

 

Dla obiektów sektora energetycznego oferujemy kompleksowe usługi projektowe i inżynieryjne obejmujące wszystkie etapy realizacji inwestycji:

●   Koncepcje Programowo – Przestrzenne

●   Programy Funkcjonalno – Użytkowe 

●   Studia Wykonalności i analizy przedprojektowe

●   Pomiary i opracowania geodezyjne

●   Projekty Technologiczne i Bazowe

●   Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji w procesie inwestycyjnym

●   Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali (do sprzedaży lub najmu)

●   Projektowane charakterystyki energetyczne budynków wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię (do projektów budowlanych do uzyskania pozwolenia na budowę)

●   Projekty Budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

●   Projekty Wykonawcze w zakresie wszystkich branż

●   Opracowania specjalistyczne i ekspertyzy inżynierskie

●   Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienia kosztów

●   Materiały przetargowe do kompletacji urządzeń i aparatów

●   Bezpośrednią kompletację oraz dostawę urządzeń i aparatów

●   Doradztwo techniczne

●   Nadzory autorskie i inwestorskie

●   Dokumentacje powykonawcze

●   Pełnienie obowiązków inżyniera projektu w trakcie realizacji inwestycji

●   Uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń związanych z eksploatacją obiektów