Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

Change language:

Logo BPNG Jaslo

Ochrona Środowiska

Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. świadczy usługi projektowe dla inwestycji związanych z wykorzystaniem i ochroną środowiska naturalnego, zgodnie z najnowszymi standardami. Dotyczą one głównie przedsięwzięć polegających na zagospodarowywaniu i przetwarzaniu odpadów, ograniczaniu emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i emisji hałasu oraz ochronie wód powierzchniowych, podziemnych i środowiska gruntowego. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania ocen, raportów i innych opracowań związanych z oddziaływaniem przedsięwzięć na środowisko. Wykonujemy kompleksową dokumentację projektową dla obiektów takich jak:

●   zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

●   składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych

●   oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych

●   oczyszczalnie ścieków przemysłowych

●   przepompownie ścieków

●   ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych

●   stacje uzdatniania wody

●   powierzchniowe i podziemne zbiorniki wodne

●   pompownie wody

●   zabezpieczenia instalacji przemysłowych przed emisją hałasu do środowiska

●   instalacje oczyszczania spalin w obiektach przemysłowych

●   zamykanie, likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych

●   odwadnianie terenów

●   sieci wodociągowe

●   sieci kanalizacyjne

 

 

Dla obiektów związanych z wykorzystaniem i ochroną środowiska naturalnego oferujemy kompleksowe usługi projektowe obejmujące wszystkie etapy realizacji inwestycji:

●   Koncepcje Programowo – Przestrzenne

●   Programy Funkcjonalno – Użytkowe 

●   Studia Wykonalności i analizy przedprojektowe

●   Pomiary i opracowania geodezyjne

●   Projekty Technologiczne i Bazowe

●   Inwentaryzacje przyrodnicze

●   Ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska

●   Raporty i analizy oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji 

     środowiskowej

●   Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji w procesie inwestycyjnym

●   Operaty wodno-prawne, zanieczyszczeń powietrza, emisji hałasu i inne

●   Projekty Budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

●   Projekty Wykonawcze w zakresie wszystkich branż

●   Opracowania specjalistyczne i ekspertyzy inżynierskie

●   Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienia kosztów

●   Materiały przetargowe do kompletacji urządzeń i aparatów

●   Bezpośrednią kompletację oraz dostawę urządzeń i aparatów

●   Doradztwo techniczne

●   Nadzory autorskie i inwestorskie

●   Dokumentacje powykonawcze

●   Pełnienie obowiązków inżyniera projektu w trakcie realizacji inwestycji

●   Uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń związanych z eksploatacją obiektów